Privatlivspolitik for patienter


EUs-dataforordning (GDPR) gælder også øjenlægen.nu. Vi har altid haft skrappe krav til, hvordan vi passer på dine data og altid taget dette meget seriøst. Udover tavshedpligt så passer vi på dine data ved sikker identificering, firewall, antivirus, fjernserver, udveksling af data via sikker forbindelse og sikker mail

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med øjenlægens undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler øjenlægen.nu en række personoplysninger om dig

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan øjenlægen.nu behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger

 

Typer af oplysninger

Øjenlægen.nu indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

- Navn

- Adresse

- E-mailadresse

- Telefonnr.

- Personnummer

- Køn

- Familierelationer

- Sociale relationer

- Arbejdsrelationer

- Uddannelse

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanning- svar mv.)

 

Formål

Øjenlægen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

- Udarbejdelse af lægeerklæringer

- Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

- Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

- Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

- Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

- Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

- Afregningsformål

- Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

- Dokumentationspligt

- Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

- Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

- Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

- Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

- Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

- Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

- Statistiskeundersøgelser og videnskabeligforskning

 

Frivillighed

Når øjenlægen indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til øjenlægen. Konsekvensen af ikke at give øjenlægen personoplysningerne vil være, at øjenlægen ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at øjenlægen i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler øjenlægen personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Øjenlæøgen behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

- Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af  hensyn til et aktuelt behandlingsforløb

- Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning

- Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)

- Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil hen-visningen er sendt.

- Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne

- Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videre gives oplysninger til de regionale afregningskontorer

- Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren

- Ved indberetning til DiaBase som er en kliniks kvalitetsdatabase

- Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehusI andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive personoplysninger er:

- Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)

- Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9

- Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven

- Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven

- Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven

- Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3

- Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient

- Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9

- Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

- Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43

- Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra øjenlægen. Øjenlægen.nu´s databehandlere er p.t.

 

- Sentinel-data.dk (Kvalitetsrapporter)

- Systemhuset NOVAX A/S (Journal IT-system)

- MMC (Apparater til diagnostik og undersøgelse) 

- Topcon (Apparater til diagnostik og undersøgelse)

- Controlling.dk (Bogholder)

 

Opbevaringsperiode

Øjenlægen opbevarer personoplysninger om dig, så længe øjenlægen har behov for at varetage de overfor angivne formål. Øjenlægen har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor øjenlægen er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet

 

Dine rettigheder

Du har med lovens begrænsninger visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”)

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte øjenlæge Nicolai Gruhn på tlf.nr. 44686060

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Øjenlægen.nu

Bydammen 1E, 1. sal

2750 Ballerup

 

Ballerup d. 7. november 2022

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk